Pravidla ochrany soukromí


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ PRO E-SHOP Namydlito. cz

Majitelka E-shopu Namydlito.cz Bc. Tereza Horníčková se sídlem v Lubná 382, Lubná u Poličky 56963, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem v Litomyšli, tímto v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů (dále jen "zákon"), a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení"), informuje, že:

Totožnost správce, tj. kdo jsem,.

Majitelka (správce): Bc. Tereza Horníčková

IČO: 19409982

Sídlo: Lubná 382, 56963

Majitelka je zapsaná v OR vedeném Městským úřadem v Litomyšli.

Kontaktní údaje správce, tj. kde, resp. jak mě můžete kontaktovat.

Kontaktní osoba: Bc. Tereza Horníčková

Tel.: tel.: +420 732 560 281

E-mail: namydlito@seznam.cz

Adresa: č.p. 382, 569 63 Lubná u Poličky

Na shora uvedených kontaktních údajích mě můžete kontaktovat za účelem uplatnění svých práv plynoucích ze zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jako správce E-shopu namydlito.cz jsem nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Účel zpracování, tj. proč vaše osobní údaje zpracovávám.

Vaše osobní údaje zpracovávám za účelem poskytování svých služeb a produktů, tj. za účelem plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě § 43 zákona, resp. čl. 6 Nařízení:

 • pro potřeby plnění smluvních povinností – smlouvy (např. pokud nebudou potřebné osobní údaje poskytnuty, nemůže dojít k uzavření příslušné smlouvy, resp. k dodání objednaného zboží),
 • plnění zákonných povinností (např.: poskytování údajů orgánům státní správy),
 • a také z důvodů oprávněných zájmů mého E-shopu jako je tzv. přímý marketing a zasílání obchodních sdělení, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím mnou poskytovaných služeb.

Neposkytnutí potřebných osobních údajů může mít za důsledek neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Osobními údaji jsou zejména Vámi zadané údaje během objednávky, případně při vyplnění registrace, tj. jméno a příjmení, adresa pro doručení (event. fakturační adresa), telefonní číslo a email, u podnikatelů se pak bude jednat o jejich název, IČ, DIČ (je-li přiděleno), sídlo podnikání, telefonní číslo a email, podle zvoleného způsobu platby také číslo bankovního účtu.

Pokud si na základě registrace založíte uživatelský účet, nad výše uvedené můžete poskytnout souhlas k uchovávání také Vaší historie nákupů u mě, a to pro zpracovávání personalizovaných obchodních sdělení a provádění marketingových analýz a statistik včetně profilování.

Dodávám, že přijetím obchodních podmínek jste současně udělili i souhlas k zasílání obchodních sdělení na dobu 10 let od uzavření této smlouvy. Vy jako kupující můžete tento souhlas kdykoliv odvolat a zasílání obchodních sdělení zrušit skrze odhlašovací odkaz v e-mailech nebo zasláním zprávy na namydlito@seznam.cz. Mé nabídky, informace o novinkách a slevách či jiná obchodní sdělení Vám mohu, na základě Vašeho souhlasu a přání, poskytovat:

 • e-mailem, přičemž pro tyto účely budu zpracovávat Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu.

Příjemci, resp. kategorie příjemců osobních údajů, tj. komu budou osobní údaje poskytnuty.

Vaše osobní údaje budu zpracovávat já jakožto správce E-shopu.

Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány mými smluvními partnery – tedy partnery správce, kteří zajišťují pro Vás v součinnosti se mnou naše služby, resp. služby spojené s příslušnou smlouvou, která byla uzavřena mezi mnou jako Správcem a Vámi jako subjektem údajů. Těmito zpracovateli jsou externí dopravci, poskytovatelé IT služeb a poskytovatelé online platebních řešení. Dále mohou být osobní údaje předány externí účetní a externí advokátní kanceláři a obchodním partnerům.

Úmysly správce

Důvodem poskytnutí Vašich osobních údajů je Váš zájem o poskytování služeb společnosti, zejména uzavření kupní smlouvy a doručení objednaného zboží, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné, dále jsou osobní údaje poskytovány také za účelem zasílání marketingových a obchodních sdělení společnosti (tzv. přímý marketing).

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k zakázanému automatizovanému rozhodování ani k zakázanému automatickému individuálnímu rozhodování na základě profilování, čímž je myšleno, že Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány bez jakéhokoliv zásahu člověka – ke zpracování se nevyužívají výhradně automatické prostředky.

Jako správce E-shopu nemám v úmyslu předávat vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

Doba uložení osobních údajů, tj. jak dlouho budu vaše osobní údaje uchovávat

Údaje se poskytují na dobu, než dojde k naplnění účelu, pro který byly poskytnuty, nejvýše na dobu 10 let ode dne jejich poskytnutí, nebo do odvolání Vašeho souhlasu, po této době budou Vaše údaje bez dalšího vymazány.

Vaše osobní údaje budu mít uloženy po dobu, po kterou bude trvat náš jakýkoli smluvní vztah, pro který bude třeba zpracovávat vaše osobní údaje a dále v době následující po skončení vašeho posledního smluvního vztahu se mnou v rozsahu odpovídajícím mým povinnostem podle obecně platných právních předpisů.

Osobní údaje týkající se Vašeho Uživatelského účtu, pokud jste si jej na základě registrace založili, včetně údajů v něm obsažených, budu zpracovávat za účelem zasílání nabídek mého zboží do té doby, než si jej zrušíte.

Práva subjektu údajů, tj. jaká máte práva

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud se zpracování osobních údajů opírá o jeho souhlas), právo požadovat ode mě jako od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte dále právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že já, jako Správce při zpracování osobních údajů, postupuji v rozporu se zákonem či Nařízením.

Opakuji a shrnuji, že máte:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo podat stížnost
 • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování
 • Právo na informace
 • Právo odvolat souhlas
 • Právo vznést námitku

Pro informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění Vašich práv, prosím, v případě zájmu kontaktujte mě (Správce) buď písemně na adresu sídla společnosti uvedenou výše, nebo na email namydlito@seznam.cz nebo tel. číslo: +420 732 560 281.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 23.06.2023.

V Lubné dne 23.06.2023.